Integritetspolicy

AMOMA-koncernen behandlar personuppgifter för affärsmässiga ändamål i enlighet med tillämplig lagstiftning. I AMOMA-koncernen ingår bolagen, ArenaProjekt i Sverige AB, RoKK Svenska AB, We Group AB och Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå Aktiebolag, , (nedan ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt med oss. Om dina personuppgifter behandlas kallas du för ”registrerad”, oavsett hur behandlingen sker. Registrerad anges nedan även som ”du” eller ”dig”.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är varje information som direkt eller indirekt avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadresser, telefonnummer, adressuppgifter och fysiska kännedrag.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det bolag i AMOMA-koncernen som samlar in personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Om du exempelvis mailar dina personuppgifter till ArenaProjekt i Sverige AB så är ArenaProjekt i Sverige AB personuppgiftsansvarig.

När, för vilket ändamål, hur och med vilken grund behandlar vi personuppgifter?

Vi kommer alltid att behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Personuppgifterna används enbart för de ändamål, på det sätt och med stöd av den rättsliga grund som anges nedan.

Personuppgifter: Namn, telefonnummer, e postadresser, personnummer (om du anger det), foto (om du lämnar det).
Ändamål: För att kontakta dig under rekryterings-processen.
Hur uppgifterna behandlas: Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig och administrera ansökan.
Rättslig grund: Intresseavvägning. Samtycke (avseende databas för framtida kontakt).

Personuppgifter: IP-adresser
Ändamål: För att webbsidan ska visas och fungera korrekt
Hur uppgifterna behandlas: Uppgifterna behandlas i de bakomliggande system som möjliggör webbsidans funktion
Rättslig grund: Intresseavvägning

Personuppgifter: IP-adresser.
Ändamål: För att veta hur webbsidan används och för att förbättra användarupplevelse.
Hur uppgifterna behandlas: Uppgifterna loggas och användning analyseras.
Rättslig grund: Samtycke.

Personuppgifter: E-postadress.
Ändamål: För att kunna skicka ut nyhetsbrev till den som anmäler sig.
Hur uppgifterna behandlas: Uppgifterna registreras i tjänsten som används för att skicka ut nyhetsbrevet.
Rättslig grund: Avtal.

Personuppgifter: Namn, telefonnummer, e‑postadresser, personnummer (för enskilda näringsidkare)
Ändamål: För att kunna fakturera eller ta emot fakturor från/till aktuellt företag eller registrerad. För att fullgöra våra skyldigheter gentemot företag/kund/samarbetspartner och möjliggöra kommunikation.
Hur uppgifterna behandlas: Uppgifterna behandlas i faktureringssystem och vid kontakt angående fakturering. Uppgifterna behandlas för att skicka kommunikation.
Rättslig grund: Avtal.

Personuppgifter: Kontaktuppgifter
Ändamål: För att kommunicera med dig som kontaktar oss.
Hur uppgifterna behandlas: Uppgifterna lagras tillfälligt i exempelvis e-post-program och används för att skicka kommunikation.
Rättslig grund: Intresseavvägning.

Personuppgifter: Varierar.
Ändamål: Vi behandlar personuppgifterna för att avgöra varför du laddat upp dem.
Hur uppgifterna behandlas: Uppgifterna sparas så länge det krävs för att vi ska kunna avgöra om de ska sparas på annan grund. Bedömer vi att de inte ska sparas så raderas de omgående.
Rättslig grund: Intresseavvägning.

Den rättsliga grunden intresseavvägning ovan innebär att vi i de fall den används har bedömt att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter som överväger det integritetsintrång du som registrerad utsätts för vid behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig. I de flesta fall är behandlingen en förutsättning för att vi ska kunna dela information (exempelvis via våra webbsidor) eller kommunicera med dig.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Arbetssökandes uppgifter kan lämnas till behörig personal, från ett bolag i koncernen i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra arbetet med rekryteringen.

Personuppgifter som samlats in på grund av våra avtal med exempelvis leverantörer, kunder och samarbetspartner kan lämnas till våra anställda, från ett bolag i koncernen till annat i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som samlas in via cookies eller när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kan lämnas ut till våra samarbetspartners, Delecsys AB som hostar vår webbsida och Zoho CRM som levererar vår tjänst för att skicka ut nyhetsbrev.

I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden, exempelvis leverantörer av IT-tjänster så som faktureringsprogram eller program för löneadministration. Personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi avtalat om för behandlingen och får aldrig ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av tjänsten avtalet omfattar.

Vi kommer inte att dela, överföra eller sälja personuppgifter till annan tredje part såvida vi inte på grund av lag är förpliktade till detta.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Arbetsansökan, CV, uppgifter om referenter, lämplighetstester och dylikt sparas i två år från det att anställningsbeslutet fattas eftersom en arbetssökande har möjlighet att väcka talan om diskriminering under denna tid. I det fall du samtyckt till att vi sparar ansökan för att kunna kontakta dig i framtiden så kan vi spara ansökningshandlingarna längre.

E-postadresser som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.

Personuppgifter som samlas in för att kommunicera med dig eller som samlas in för att vi har ett avtal med en leverantör, kund eller samarbetspartner sparas så länge det behövs för att vi ska kunna kommunicera eller utföra våra skyldigheter enligt avtal.

Personuppgifter som samlas in via cookies, i huvudsak IP-adresser, sparas antingen under en session, under en viss tid eller permanent. I samtliga fall sparas uppgifterna enbart för att uppnå ändamålet med behandlingen. Mer information om personuppgifter framgår av AMOMA-koncernens cookiepolicy.

Generellt gäller att personuppgifter inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen med undantag för

    1. i den mån vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag,
    2. om vi tror att uppgifterna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
    3. för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Vad har du för rättigheter?

Som registrerad har du rättigheter som vi som personansvarig är skyldig att följa. Vi är också skyldig att informera dig om dina rättigheter vilka framgår nedan.

Du har rätt att få information om för vilka ändamål, med vilken rättslig grund, hur länge uppgifterna kommer att lagras, vem som kommer att ta del av uppgifterna, vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen och om uppgifterna kommer att överföras till land utanför EU/EES samt begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Om vår behandling av personuppgifter bygger på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi enbart behandla dessa personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Om du har frågor eller synpunkter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, vill få information, invända mot vår behandling, begära rättelse, radering eller begränsning kan du skicka e-post till info@arenaprojekt.com eller brev till [aktuellt bolags namn], Att: Dataskyddsombud, Fiskhamnsgatan 10, 414 51 Göteborg.

Om du vill klaga till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar mer information om myndigheten och kontaktuppgifter på deras webbsida, imy.se. När denna policy skrivs har de e-post imy@imy.se och telefonnummer 08 657 61 00.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy utan föregående kommunikation genom att publicera en ny version på våra webbsidor och du kan därför ta del av ändringarna där. Vid större ändringar kan vi även meddela dig via e-post.