Projektering Arena

En idrottsanläggning är inte vilket hus som helst.


Det är en offentlig plats där människor idrottar, får motion, leker, kopplar av och trimmar formen inför nästa OS. En unik mötesplats över alla generationer som bekostas gemensamt med skattepengar. En idrottsarena ställer särskilda krav på arkitekterna. Frånsett kreativitet, estetik och konstnärlig yrkesskicklighet, krävs även en specialistkompetens kring sportanläggningens särskilda villkor. Besöksflöden, miljöaspekter, olika idrottsverksamheter och vilka krav de ställer på anläggningen. Men också kunskap om livslängd och funktionalitet både när det gäller materialval och tekniska lösningar. En specialistkompetens som är svår att hitta om du inte vänder dig till arkitekter med yrkeskunnande och erfarenheter från över 50 idrottsprojekt.
Vi ser att träffsäkerheten och noggrannheten vida överstiger andra kalkylmetoder och att denna metodik motsvarar entreprenörens arbetssätt. Kalkylen görs på olika nivåer beroende på var i projektet vi befinner oss.

Hela vägen eller en del av den.

Se oss som en partner som kommer in tidigt i processen och följer med tills din idrottsanläggning slår upp portarna. Vi är vana vid att bistå i allt ifrån förutsättningar för placering, sporthallens innehåll och inriktning, till driftskostnader och andra lämpliga underlag för politiska beslut. Vi är lika angelägna som du att idrottsanläggningen blir en stor upplevelse för kommuninvånarna och där arkitekturen även ska berika besökarens alla sinnen och skapa långsiktiga värden. Om du vill ta ett större ansvar själv i projektet, kan vi givetvis även ta hand om enstaka delar och se till att de utförs på en hög nivå.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med projektering?

Kontakta oss!

Projektering av arena


Förstudie

Utan en bra förstudie blir det ingen bra idrottsanläggning. Det arbetet leds av våra specialister inom Verksamhetsutveckling. Där kartläggs alla behov och förutsättningar för projektet på ett professionellt sätt. Som arena-arkitekter involveras vi ofta i detta skede, eftersom vi har stor erfarenhet och dessutom kan bidra med en första gestaltning av hur din planerade arena kan komma att se ut. Våra utredningsskisser innehåller situationsplaner, planskisser, sektioner, volymstudie och enklare 3D-illustrationer. De ger projektet en mer konkret känsla för våra vidare diskussioner

Programhandling

Baserat på förstudien går vi tillsammans vidare och specificerar alla krav och behov som idrottsanläggningen ska möta. Vi gör särskilda utredningar kring områden som belysts i förstudien, men som kräver mer genomlysning. Det här innebär att vi också kan göra en säkrare ekonomisk kalkyl och dessutom fortsätta att utveckla skisserna kring anläggningens utseende. Allt samlas i vår gemensamma Programhandling och leder oss vidare till nästa steg.

Systemhandling

Baserat på tidigare moment så sätts nu arenans slutgiltiga form och utseende. Då ingår även moment som planlösningar, fasader, valda tekniska lösningar mm. I det här skedet kommer också övriga projektörer in i bilden för att gå djupare och rita anläggningens konstruktionssystem och installationssystem.

Detaljprojektering

Den mest tidskrävande delen av projektet inträder när vi går ner i detaljerna. Här bestäms allt ifrån färg på läktarstolar till vilka krokar som ska väljas i omklädningsrummen. Slutmålet är kompletta bygghandlingar som ska fungera som underlag till byggaren, ända ner på detaljnivå.